Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Siden nyttår 2006 har myndighetene satt søkelyset på behovet for forbedring i kostvanene i den norske befolkningen, og kom bla ut med en egen rapport om problemområdet: Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Der legges det stor vekt på betydningen av å starte tidlig i livet med å opparbeide gode kostholdsvaner, samt hvilken direkte betydning kostholdet har på den mentale og fysiske utvikling. Barnehagene har en viktig rolle i dette arbeidet, spesielt med tanke på at det ofte er her barna tilbringer 2/3 av dagen sin. Inntil nå har det vært få konkrete retningslinjer for både barnehager og foreldre om hvordan man bør tilrettelegge kosten for de små. I høst er det kommet mer konkrete råd om hvordan barnehagene skal gå frem for å forbedre sitt mattilbud til barna; «Barnehagematen holder ikke!». Selv om de veiledende rådene er lett å forstå, er det ofte vanskelig å oversette dette til konkrete handlingstiltak. Når man står i butikken og skal gjøre sine valg, kommer man ofte til kort pga liten kunnskap til gode vurderinger.

Thema Nutrition har siden januar 2007 tilbudt barnehager i Østfold kostholdskurs for ansatte og foreldre. Flere har takket ja til anledningen om å lære mer om riktig sammensatt kost, opparbeidelse av gode kostvaner, betydningen av riktig kost for optimal mental utvikling óg hvordan hverdagskosten kan påvirke barnas samarbeids- og læreevne. Tilbakemeldingene har vært udelt svært positive!

Ved å kontakte Thema Nutrition kan din barnehage avtale skreddersydd kurs for barnehageansatte og -foreldre, der både genrell ernæringsteori óg praktiske eksempler vektlegges.